Menu

ورود

 

رشته هماتولوژی از خانواده های رشته های علوم پزشکی است که ارتباط نزدیکی با رشته های انکولوژی و ایمونولوژی دارد. رسالت و هدف اصلی رشته هماتولوژی تشخیص و درمان بیماری های خونی است. اهمیت و ضرورت وجود این رشته به دلیل حیاتی بودن ماده ای به نام خون در زندگی بشر  است.

نظر به اینکه تشخیص بیماری های خونی به شناخت کامل اجزای خون و فراورده های آن بستگی دارد، این علم سعی دارد با بررسی های آزمایشگاهی این امر مهم را انجام می دهد. این رشته همچنین حیطه مهم  شیمی درمانی و دیالیز را در بر میگیرد که از نیاز های اصلی جامعه امروزی است. متخصصین این رشته سعی دارند  بیماری های خونی را تشخیص داده و فراورده های خونی را آماده کنند و از آن در درمان بیماری ها استفاده کنند.

بازار کار:
دانش آموختگان این رشته، به دلیل آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی لازم و روش های صحیح تهیه  فراورده های خونی سالم و انتقال مناسب، می توانند در آزمایشگاه های مراکز درمانی و بهداشتی در امور مربوط به بیماریهای خونی خدمات لازم را ارائه دهند. و همچنین می توانند با تاسیس آزمایشگاه به صورت خصوصی به ارائه این خدمات بپردازند.

همچنین دانش آموختگان رشته هماتولوژی به دلیل تسلط به مباحث عملی و تئوری خون شناسی، می توانند در مراکز آموزشی به تدریس واحد های آموزشی تئوری و عملی بپردازند.

دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
 

خون شناسی و بانک خون

(4)

Essential Hematology

Clinical Diagnosis

Practical Hematology

Text Book of Blood Banking and Transfusaion Medicine

خون شناسی پزشکی


Hoffbrand

Henry & Davidson

Dacie

Sally V. Rudman

مجتبی طبرستانی، جلد 1 و 2، مشهد، نشر سنبله، 1388

ایمنی شناسی(2) ایمنولوژی
ایمنولوژی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی
Medical Immunology
Cellular & Molecular Immunology 
و یا ترجمه فارسی آن
ایوان رویت
دکتر محمد وجگانی
دکتر پرویز پاکزاد
Stites et al
Abul K . Abass et al
بیوشیمی(1) 1.Text book of Biochemistry – Devlin
2.Biochemistry – Stryer
3.Principles of Biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.
 
زیست شناسی سلولی ملکولی(1) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

لینک ها و سایت های مفید:

انجمن هماتولوژی ترکیه:                           http://www.thd.org.tr/

گروه خون شناسی و بانک خون مشهد:          http://www.mums.ac.ir/                     

انجمن هماتولوژی آمریکا:                            http://www.hematology.org

مجله ایمونوهماتولوژی صلیب سرخ آمریکا:        http://www.redcross.org

وب سایت مجله هماتولوژیکا اروپا:             http://www.haematologica-thj.org/

 

 

Go to top